Tanıtım

İngilizce İşletme Programı hızla değişen ve gelişen iş dünyasının karmaşık problemlerine çözüm üretebilme kapasitesine sahip yöneticiler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bilginin büyük bir hızla çoğaldığı, yenilendiği ve değiştiği çağımızda işletmecilik öğrenimi daha önemli hale gelmektedir. Bunun nedeni çoğalan ve yenilenen bilgiyle birlikte, iyi yetişmiş insan gücüne duyulan gereksinimin de artmasıdır. İşletmecilik mesleği birçok iş alanını kapsaması ve İngilizce İşletme Programı'nın da bu gerçeğin ışığında oluşturulması, işletmecilik öğrencilerinin donanımlı ve sonuç alıcı profesyoneller olarak yetişmelerine olanak vermektedir.

İngilizce işletmecilik öğretiminin temel amacı, ekonomik örgütlenmelerin içerdiği karmaşa, değişim dinamiği, yenileşme zorunlulukları ve stratejik üstünlük elde etme çabalarının oluşturduğu ortamla başa çıkabilecek insan gücünü yetiştirmektir. Bu nedenle, tasarlanan öğretim programı insan ilişkileri, psikolojik çözümleme, toplumsal-örgütsel değişmeden başlamakta ve giderek karmaşık sayısal-istatistiksel verileri etkili bir biçimde kullanmayı öngören birçok değişik ders grubunu içermektedir. Öğretim programı çerçevesinde işletme öğrencileri, niteliksel ve niceliksel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerileri yanı sıra, mesleki açıdan gerekli İngilizce bilgisi ve bilgisayar kullanım becerileriyle de donatılmaktadırlar. Öğretim programı, 2000'li yıllardaki Türkiye'nin gereksinim duyduğu yabancı dil bilgisine sahip, yaratıcı, yenilikçi, sorun çözücü, üretken, ileri görüşlü ve lider nitelikli yöneticileri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Buradan hareketle öğrencilerimizin daha mezun olmadan işletmeciliğin alt dallarında uzmanlaşabilme imkânına sahip olması ve hedefledikleri sektörlerde daha hızlı adımlarla başarıya ulaşmaları hedeflenmektedir.